Laan van Eik en Duinen 222
2564 GZ Den Haag

Tel: 070-3250654
Fax: 070-3252743
eik@ezorg.nl

Bij geen gehoor:
Overdag op werkdagen van 8 tot 17 uur
070-3110242
Avond / weekend / feestdagen
070-3469669

Uw medische gegevens/privacyregelement

 

Uw medische gegevens

 

Het streven is alle huisartsen in Den Haag en omgeving op het zelfde computersysteem aan te sluiten zodat de patientgegevens digitaal toegankelijk zijn voor de aangesloten huisartsen. Momenteel is dit nog niet het geval.

De praktijk verstrekt indien nodig en met uw toestemming een afdruk van uw medische gegevens.

Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor een bezoek aan een specialist die inzicht wil krijgen in uw gezondheidstoestand.

Als u overstapt naar een andere huisarts verzoeken wij u ons per email door te geven wat de reden van de overstap is en de gegevens van uw nieuwe huisarts. Wij verzenden uw medisch dossier dan via de elektronische weg naar uw nieuwe huisarts.  

Informatie aan Patiënten 

 

Inschrijving en dossier

Het inschrijven in de praktijk gaat via een inschrijfformulier. Dit is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar en staat ook op de website. Hierop kunt u uw NAW-gegevens invullen, uw bsn-nummer, uw zorgverzekeringsgegevens, de naam en het adres van uw vorige huisarts en/of u wel of niet toestemming verleent aan de praktijk om uw medisch dossier op te vragen bij die betreffende huisarts (kopieën van identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas dient u bij te voegen). Wij vragen uw medisch dossier op bij uw vorige huisarts, waarna wij het digitaal krijgen toegestuurd.  
Bovendien kunt u op het inschrijfformulier aangeven of u toestemming verleent voor toegang tot het LSP (Landelijk Schakelpunt). Daarna dient u uw handtekening onder het formulier te plaatsen. Toestemming voor toegang tot het LSP kunt u ook verlenen via www.ikgeeftoestemming.nl.

 

Wat is het LSP?

De minister droeg de verantwoordelijkheid voor het EPD per 1 januari 2012 over aan de VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie).. De VZVZ is nu juridisch verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via het LSP. De patiëntenfederatie NPCF ondersteunt het initiatief en is vertegenwoordigd in de Patiënten- en Privacyraad. Het uitwisselen van medische gegevens via het LSP voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  De doorstart is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De VZVZ heeft een Patiënten- en Privacyraad ingesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van landelijke patiëntenorganisaties en privacydeskundigen. De raad is betrokken bij alle onderwerpen die patiënten en hun privacy raken.

Wat doet het LSP?

Het LSP maakt het elektronisch uitwisselen van medische gegevens mogelijk.  Dit betekent dat uw gegevens, die in onze praktijkcomputer zijn opgeslagen, elektronisch kunnen worden ingezien door een beperkte groep derden. Deze ‘derden’ zijn andere medische behandelaren (ziekenhuizen, apotheken, waarnemende artsen van de spoeddienst/huisartsenpost). Het gaat dan vooral om uw huidige gezondheidsproblemen, medicatiegegevens, allergieën, een overzicht van de contacten met u gedurende de laatste maanden of de laatste consulten, en een overzicht van de zgn. episodes (doorgemaakte ziektes). Kortom: bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend arts. Het netwerk heeft geen landelijke maar een regionale opzet. Binnen het LSP zijn schotten geplaatst, zodat zorgverleners in kleinere kring (regio’s) gegevens kunnen uitwisselen. De ziekenhuizen kunnen, met het oog op de patiëntveiligheid, wel gegevens opvragen bij zorgverleners in meerdere regio's. Dit omdat zij regelmatig zorg bieden aan patiënten buiten de regio.

Wat zijn de voordelen?

Bij een spoedgeval kan een waarnemend arts uw gegevens inzien en een apotheker kan controleren of medicijnen van andere behandelaren niet in conflict zijn met de medicijnen die u al gebruikt. Dit kan levensreddend zijn, vermindert de wachttijden en vergroot de veiligheid van uw therapie. Een belangrijk voordeel waar u bewust voor kunt kiezen.

Wat zijn de nadelen?

Geen enkel systeem is waterdicht, ondanks alle beveiliging. De Eerste Kamer vond dit punt zo belangrijk dat men indertijd niet akkoord wenste te gaan met een landelijk werkend systeem. Bij het kunnen inzien van bepaalde medische gegevens zou bij schending van de geheimhouding persoonlijke schade kunnen ontstaan.

U kunt wel opvragen wie uw gegevens heeft opgevraagd. Dat gaat nu nog via het invullen van een formulier. Vanaf medio juli 2013 kan dat ook digitaal. Vanaf het najaar van 2013 kunt u een melding krijgen via de e-mail of sms als uw gegevens zijn opgevraagd.

De keus is aan de patiënt zelf

De toestemming voor het uitwisselen van uw medische gegevens verloopt niet automatisch. U geeft vooraf toestemming voor het beschikbaar stellen van uw gegevens. Dit heet ook wel ‘opt-in’. Aangezien de patiënt zelf bepaalt wat er met zijn/haar gegevens gebeurt (de huisarts heeft bewaarplicht,  geheimhoudingsplicht en de verplichting om elektronische dossiers tegen inzien door derden te bewaken), is de arts juridisch verplicht de vraag aan de patiënt te stellen wat hij/zij wil dat met deze mogelijkheid gedaan wordt.

Voor alle verdere informatie kunt u terecht op www.vzvz.nl.

  • Telefonisch: 070  317 34 56 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).
  • Schriftelijk: VZVZ Informatiepunt, Postbus 159, 2260 AD Leidschendam
  • Per e-mail: informatiepunt@vzvz.nl

 

Privacyreglement

U zult gewezen worden op het privacyreglement van de praktijk (beschikbaar op de website en in de wachtkamer). Wanneer u het privacyreglement accepteert, dan heeft u toestemming verleend voor overdracht van uw gegevens, zolang het verstrekken van gegevens binnen de doeleinden valt.

 

Administratief: de administratieve gegevens worden door de assistente/secretaresse ingevoerd in het HIS (Huisartsen Informatie Systeem).

Medisch: in uw dossier bewaart de arts gegevens omtrent uw gezondheid en behandeling.

Slechts die gegevens die voor een ‘goede hulpverlening’ in de toekomst noodzakelijk zijn, zal de arts in het dossier opnemen. De arts beoordeelt per situatie welke gegevens hij in het dossier opneemt.

De medische gegevens worden (indien daartoe toestemming werd verleend) schriftelijk opgevraagd bij de vorige huisarts. Als het medisch dossier van de vorige huisarts ontvangen is, worden de relevante episodes en ICPC-codes door de arts ingevoerd in het elektronisch dossier, waarna het dossier gescand wordt. Het papieren dossier wordt in het archief op geboortedatum opgeborgen. Dit archief bevindt zich in een afsluitbare ruimte. 

De Regeling inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (ook wel de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst genoemd, (WGBO) verplicht hulpverleners (waaronder ook artsen) om met betrekking tot de behandeling van een patiënt een dossier in te richten.  Deze verplichting is opgenomen, omdat een zorgvuldig bijgehouden dossier van belang is voor zowel de kwaliteit als de continuïteit van zorg aan de patiënt. Het doel van het dossier is een goede hulpverlening aan de patiënt. De arts, maar bijvoorbeeld ook de waarnemer, de opvolger en de arts-assistent moeten uit het dossier kunnen begrijpen wat de medische achtergrond en situatie van de patiënt is.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De algemene bewaartermijn is vijftien jaar maar de termijn kan ook langer zijn. Dat kan van belang zijn voor bijvoorbeeld medisch-wetenschappelijk onderzoek. Als een beroep wordt gedaan op het vernietigingsrecht kan de bewaartermijn korter zijn. Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandelingen bij chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Binnen de huisartsenpraktijk is het gewoonte de verschillende patiëntgegevens met het oog op de continuïteit van zorg integraal in een bestand vast te leggen en langere tijd te bewaren. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw arts afspraken maken.

 

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de arts vragen deze te corrigeren. U kunt hem ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U kunt, indien u toch prijs stelt op bewaring van de gegevens, uw arts verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen als u vindt dat deze minder relevant of niet geheel juist zijn. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

 

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt uw arts vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw arts moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

 

Recht op inzage en afschrift dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier.

- Afspraak maken voor inzage in dossier

U heeft er recht op uw gegevens in te zien en uw arts moet dat verzoek binnen vier weken honoreren. Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

- Kopie medisch dossier

Ook kunt u om een afschrift van uw gegevens verzoeken, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. Voor het verstrekken van afschriften mag de arts een vergoeding vragen: tot 100 kopieën € 0,23 per kopie, tot een maximum van € 5,00 per verzoek. Voor een afschrift van meer dan 100 pagina's eldt een maximum van €22,50

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

 

Beveiliging en geheimhouding/ Beveiliging van uw gegevens

Uw arts draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners.

Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding. In de praktijk zijn afspraken gemaakt voor het beheer van computers, wachtwoorden, toegankelijkheid van praktijkruimtes en het archief.

Geheimhouding

De huisartsen en POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsen) in onze praktijk zijn ingeschreven in het BIG-register en daarmee gebonden aan de privacywetgeving. Wij gaan daarom uiteraard met al uw gegevens vertrouwelijk om. Voor alle praktijkmedewerkers geldt de geheimhoudingsplicht. Dit is verder geregeld in ons Privacyreglement, wat onderdeel is van de NHG-accreditatie eisen. Dit Privacyreglement vindt u op de website en op het berichtenbord in de wachtkamer.

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Huisartsenpraktijk Pradjarahardja volgt tevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving Wbp kunt u vinden op www.cbpweb.nl

 

Uitwisseling van gegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders, bijvoorbeeld bij een medisch specialist in het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, een laboratorium of een fysiotherapeut worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen bijvoorbeeld de huisartsengroep.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.  Bijvoorbeeld: bij een overlijden moet de behandelend arts een verklaring van overlijden afgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als uw arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

 

Klachten

Het dossier wordt naast een goede hulpverlening aan de patiënt ook gebruikt voor een aantal andere doelen. Zo speelt het dossier een belangrijke rol bij de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen van de arts in bijvoorbeeld juridische procedures. Daarnaast wordt het dossier gebruikt voor kwaliteitstoetsing, kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek. Voor het afhandelen van klachten en claims is een zorgvuldig bijgehouden dossier van groot belang. Uit de jurisprudentie volgt dat van de arts mag worden verlangd dat hij voldoende feitelijke gegevens verstrekt en ervoor zorgt dat de patiënt bij de bewijslevering niet met lege handen staat.


Minderjarigheid of niet in staat

Minderjarigen tot 12 jaar

De ouder(s) of voogd(en) hebben recht op informatie.

Minderjarigen tot 12 jaar worden vertegenwoordigd door de ouder(s) of voogd (en). Alle verplichtingen die uit de WGBO voortvloeien, worden door de arts jegens hen nagekomen. Zo is voor het sluiten van de behandelingsovereenkomst en het uitvoeren van verrichtingen uit die overeenkomst de toestemming van de ouder(s)/ voogd(en) nodig. Daarnaast hebben de ouder(s) of voogd(en) recht op informatie. De minderjarige moet eveneens geïnformeerd worden over de voorgenomen behandeling en wel op een manier die past bij het bevattingsvermogen van het kind. De overige patiëntrechten, zoals het vernietigingsrecht en het recht op aanvulling van het dossier, worden ook door de vertegenwoordiger uitgevoerd. Voor gegevensverstrekking aan derden is de toestemming van de ouder(s) of voogd(en) noodzakelijk. De arts mag in het kader van goed hulpverlenerschap afwijken van de wensen van de ouder(s)/ voogd(en). Het moet duidelijk zijn dat de wens van de ouder(s)/ voogd(en) niet in het belang van het kind is. In het kader van goed hulpverlenerschap mag de arts ook afzien van het verstrekken van informatie aan de ouder(s)/ voogd (en).

 

Minderjarige van 12 tot 16 jaar

De ouder(s) of voogd(en) hebben recht op informatie voor zover die informatie noodzakelijk is voor het verrichten van hun taak. Als dit strijd oplevert met de zorg van een goed hulpverlener, dan wordt geen informatie verstrekt.

De minderjarige van 12 tot 16 jaar oefent de patiëntenrechten die uit de WGBO voortvloeien zelfstandig uit. Dit betekent onder meer dat de minderjarige zelf toestemming dient te geven voor het verstrekken van gegevens aan derden. De arts zal bij de uitvoering van deze rechten doorgaans rekening moeten houden met de betrokkenheid van de ouder(s) of voogd(en). Deze groep minderjarigen mag echter niet zelfstandig een behandelingsovereenkomst sluiten. Dat doen de ouder(s) of voogd(en) namens de minderjarige. Voor een verrichting ter uitvoering van die behandelingsovereenkomst is het noodzakelijk dat zowel de minderjarige als de ouder(s)/voogd(en) toestemming geven. Voordat de ouder(s) of voogd(en) toestemming geven, dienen ze (net als de minderjarige) geïnformeerd te worden. De arts moet in dat kader aan de ouder(s) of voogd(en) informatie.

 

Minderjarige van 16 of 17 jaar

De ouder(s) of voogd(en) hebben geen recht op informatie. De minderjarige heeft een zelfstandig recht op geheimhouding.

De 16- of 17-jarige moet op dezelfde wijze behandeld worden als een meerderjarige. De WGBO bepaalt dat minderjarigen van 16 of 17 jaar zonder tussenkomst van de ouder(s) of voogd(en) een behandelingsovereenkomst kunnen sluiten.43 Ook mag de 16- of 17-jarige zelf rechtshandelingen verrichten die met de behandelingsovereenkomst onmiddellijk verband houden. Alle patiëntenrechten worden zelfstandig uitgeoefend. De 16- of 17-jarige heeft ook een zelfstandig recht op geheimhouding. Zonder toestemming van de patiënt mag geen informatie aan derden, en dus ook niet aan de ouder(s) of voogd(en), verstrekt worden.

 

Minderjarige wilsonbekwame (van 12 tot 18 jaar)

De ouder(s) of voogd(en) hebben volledig recht op informatie.

Alle minderjarigen (12-18 jaar) die niet in staat zijn tot een redelijke afweging van hun belangen ter zake, worden vertegenwoordigd door de ouder(s) of voogd(en). Het recht op inlichtingen, inzage en afschrift en vernietiging worden door hen uitgeoefend. De minderjarige wilsonbekwame moet voor zover dat mogelijk is, in voor zijn begrip begrijpelijke wijze, ingelicht worden over de voorgenomen verrichting. In het kader van goed hulpverlenerschap mag de arts ook afzien van het verstrekken van informatie aan de ouder(s) of voogd (en) (artikel 7:457, derde lid)

 

Overdracht naar andere huisarts 

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medisch geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is ene richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering huisarts). Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Ofwel, het dossier wordt digitaal overgezet naar uw nieuwe huisarts. 

NB. U kunt het originele dossier niet zelf in handen meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier